Algemene voorwaarden

 1. Geuze Advocaten & Mediators is een maatschap die gedreven wordt voor rekening en risico van J.J. Geuze en J. Geuze. Geuze Advocaten & Mediators is een mediation- en advocatenkantoor gevestigd in Best (Kamer van Koophandel 17279830).
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Geuze Advocaten & Mediators, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde opdracht. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.
 3. Opdrachtgever verleent toestemming voor het verwerken en bewerken van zijn persoonsgegevens. De verwerking geschiedt in het kader van de uitvoering van de opdracht, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, relatiebeheer en marketing. De wijze waarop Geuze Advocaten & Mediators omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in het privacystatement dat via de website te raadplegen is.
 4. Bij klachten over de dienstverlening of handelwijze van bij Geuze Advocaten & Mediators werkzame personen kan opdrachtgever gebruik maken van de Kantoorklachtenregeling Advocatuur en/of de Klachtenregeling van de MfN. Beide regelingen zijn via de website van Geuze Advocaten & Mediators te raadplegen.
 5. Geuze Advocaten en Mediators is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Geuze Advocaten & Mediators is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids­verzekering van Geuze Advocaten & Mediators wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico zoals opgenomen in deze verzekeringspolis.
 6. Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van Geuze Advocaten & Mediators beperkt tot het door Geuze Advocaten & Mediators in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 10.000,- EURO.
 7. Alle vorderingsrechten jegens Geuze Advocaten & Mediators verband houdende met de door Geuze Advocaten & Mediators verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
 8. Voor de uitvoering van de door Geuze Advocaten & Mediators voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden wordt een honorarium en omzetbelasting, in rekening gebracht. Kosten van (in overleg) ingeschakelde deskundigen, griffierechten en andere verschotten worden aan opdrachtgever doorbelast. Geuze Advocaten & Mediators is steeds gerechtigd bij de aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de afsluitende factuur.
 9. Geuze Advocaten & Mediators zal maandelijks een factuur zenden. De factuur dient te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst. Geuze Advocaten & Mediators is gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen over het bedrag dat niet binnen die termijn is betaald.
 10. Geuze Advocaten & Mediators heeft het recht om de opdracht te beëindigen in geval van: a) niet betaling van facturen; b) verzuim van opdrachtgever om informatie te verstrekken en/of het verstrekken van onjuiste informatie en/of onvolledige informatie; c) het ontbreken van het benodigde vertrouwen tussen opdrachtgever en Geuze Advocaten & Mediators; d) een belangenconflict met een andere cliënt van Geuze Advocaten & Mediators.
 11. Indien communicatie tussen opdrachtgever en Geuze Advocaten & Mediators plaatsvindt door elektronische middelen dan is Geuze Advocaten & Mediators jegens opdrachtgever noch derden aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet ontvangen berichten, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
 12. Niet alleen Geuze Advocaten & Mediators, maar al degenen die voor Geuze Advocaten & Mediators werkzaam zijn of waren alsmede in het kader van de opdracht door Geuze Advocaten & Mediators ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden, een beroep doen.
 13. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt verklaard, dan zal de onverbindende bepaling op zodanige wijze worden uitgelegd dat zij rechtsgeldig is en overeenkomt met haar strekking.
 14. Op de rechtsverhouding tussen Geuze Advocaten & Mediators en opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Nu Geuze Advocaten & Mediators gevestigd is in Best zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Best, 20 mei 2019