Skip to content

  Algemene Voorwaarden  van Geuze Advocaten & Mediators

 

Artikel 1 – Geuze Advocaten & Mediators

 1. Geuze Advocaten & Mediators is een maatschap en wordt gedreven voor rekening van mr. J.J. Geuze en mr. J. Geuze.
 2. De advocaten van ons kantoor zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, ordevanadvocaten.nl.
 3. Het kantoor is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17279830.
 4. Het BTW-nummer van het kantoor is NL822475637B01.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Geuze Advocaten & Mediators: de maatschap Geuze Advocaten, ook wel aangeduid met “het kantoor”, met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers, die voor het kantoor werkzaam zijn.
 2. Advocaat: de aan Geuze Advocaten & Mediator verbonden advocaat.
 3. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan een advocaat tot het verrichten van diensten.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en de advocaat deze opdracht aanvaardt.
 5. Honorarium: De kosten die de advocaat in rekening brengt voor de te verrichten en verrichtte juridische werkzaamheden.
 6. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
 7. Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door een advocaat of het kantoor.
 8. Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en een advocaat of het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het onbetaald laten van in rekening gebrachte werkzaamheden en kosten.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de advocaat en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding door de advocaat van de door cliënt verstrekte opdracht.
 2. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 wordt uitgesloten.
 3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat en de cliënt of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht door de advocaat aan de cliënt.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst en advocatuurlijke verplichtingen

 1. De aan het kantoor verbonden advocaten zijn als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. advocatenorde.nl
 2. De bij de opdracht betrokken advocaat zal zijn werkzaamheden uitvoeren zoals een goed advocaat betaamt zoals bedoeld in artikel 46 Advocatenwet en uitgewerkt in de Gedragsregels advocatuur.
 3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt het kantoor welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert.
 4. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat of medewerker van het kantoor een gedeelte van de werkzaamheden verrichten, of kan een andere advocaat de werkzaamheden overnemen, indien daartoe naar het oordeel van de behandelend advocaat aanleiding is.
 5. Indien dat, naar het oordeel van de behandelend advocaat, in het belang is van een goede uitvoering van de opdracht, heeft het kantoor het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De kosten daarvan worden doorberekend aan de cliënt.
 6. De overeenkomst van opdracht houdt een inspanningsverbintenis voor de advocaat in en geen resultaatsverbintenis.

Artikel 6 – Verstrekking informatie cliënt aan kantoor

 1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens nodig voor een goede beoordeling van zijn zaak en een goede uitvoering van de opdracht, volledig en tijdig aan de advocaat en/of het kantoor worden verstrekt.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft de advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7 – Kosten werkzaamheden

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium van de advocaat vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
 2. Het honorarium wordt in beginsel vastgesteld door het aantal door de advocaat gewerkte uren te vermenigvuldigen met het voor desbetreffende advocaat geldende uurtarief. Daartoe hanteert het kantoor een in de branche gebruikelijk tijdregistratiesysteem.
 3. De advocaat is gerechtigd om zowel bij aanvang van de opdracht als tussentijds van de cliënt een voorschot te vragen. Dit voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 4. De afspraken over het honorarium en/of uurtarief van de advocaat worden bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst.
 5. De advocaat brengt in beginsel een keer per maand de werkzaamheden in rekening bij de cliënt.
 6. De advocaat is gerechtigd periodiek het te hanteren uurtarief aan te passen.
 7. Naast het honorarium is de cliënt aan de advocaat verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt.
 8. Naast het honorarium en verschotten is de advocaat gerechtigd kantoorkosten in rekening te brengen die ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door het secretariaat van het kantoor worden verricht zoals uitzoeken en ordening van (financiële) stukken, vermenigvuldigen van (proces)stukken en andere werkzaamheden die omvangrijker zijn dan de reguliere administratieve afhandeling van een opdracht. De kantoorkosten worden vastgesteld door gewerkte uren te vermenigvuldigen met een uurtarief dat in beginsel 25 % van het geldende uurtarief van de behandelend advocaat bedraagt.

Artikel 8 – Gesubsidieerde rechtsbijstand (Toevoeging)

 1. Indien de cliënt op grond van de Wet op de Rechtsbijstand in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging), dan is de cliënt niet het in voorgaande artikel bedoelde honorarium verschuldigd aan de advocaat, maar een door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage, te vermeerderen met andere kosten zoals bedoeld in artikel 4 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.
 2. De advocaat is steeds gerechtigd om van de cliënt een voorschot te verlangen gelijk aan de (te verwachten) eigen bijdrage en andere kosten.
 3. Voordat de advocaat een opdracht van de cliënt aanvaardt zal op basis van door de cliënt verstrekte informatie worden nagegaan of hij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Op basis van die informatie zal de advocaat al dan niet een aanvraag tot gesubsidieerde rechtsbijstand namens de cliënt indienen.
 4. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.
 5. De cliënt is zich ervan bewust dat na het beëindigen van de opdracht op grond van artikel 34g Wet op de rechtsbijstand een toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken indien als resultaat uit de zaak de cliënt een vordering op een geldsom heeft verkregen van meer dan 50 % van het toepasselijk heffingsvrij vermogen of de cliënt de kosten rechtsbijstand op een derde kan verhalen. In dat geval brengt de advocaat de cliënt het honorarium zoals bedoeld in voorgaand artikel in rekening.
 6. De advocaat is niet verplicht een opdracht te aanvaarden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer van het kantoor.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
 4. Na verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt de wettelijke vertragingsrente verschuldigd zoals bedoeld in de artikelen 6:119 dan wel 6:119a Burgerlijk Wetboek.
 5. Tevens is de cliënt die een natuurlijk persoon is op grond van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek verschuldigd buitengerechtelijke incassokosten nadat die hem zijn aangezegd en hij binnen veertien dagen na ontvangst van die aanzegging het verschuldigde niet voldoet.
 6. Een cliënt niet-zijnde een natuurlijk persoon is buitengerechtelijke kosten verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is met betaling.
 7. De advocaat is gerechtigd om bij het uitblijven van tijdige betaling van openstaande declaraties de overeengekomen werkzaamheden op te schorten. De advocaat zal dit slechts doen nadat de cliënt een redelijke termijn is gegund alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 10 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen schriftelijk en binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Na verloop van voornoemde termijn kan de cliënt zich er niet meer op beroepen dat de factuur onjuist is.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De advocaten van het kantoor zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij verzekeraar H.D.I. Gerling Verzekeringen N.V. hdi-gerling.nl
 2. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-.
 4. De advocaat en de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen zijn echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de advocaat of het kantoor.
 5. Elke aan de advocaat gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt te aanvaarden. De advocaat is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
 6. De cliënt vrijwaart de advocaat en het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die direct of indirect op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die de advocaat of het kantoor voor de cliënt verricht of heeft verricht. Alle kosten die de advocaat of het kantoor moeten maken in verband met aanspraken van derden zullen door de cliënt aan de advocaat of het kantoor worden vergoed. Onder deze kosten vallen ook een vergoeding van de werkzaamheden van de betrokken advocaten en medewerkers van het kantoor tegen het gebruikelijke honorarium.
 7. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

Artikel 12 – Verwerking gegevens cliënt

 1. De cliënt verleent toestemming voor het verwerken en bewerken van zijn persoonsgegevens. De verwerking geschiedt in het kader van de uitvoering van de opdracht, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, relatiebeheer en marketing. De wijze waarop de advocaat en het kantoor omgaan met persoonsgegevens is vastgelegd in het privacy statement dat via de website van het kantoor te raadplegen is.

Artikel 13 – Archivering

 1. Nadat de opdracht is beëindigd en het dossier gesloten, zal het kantoor het dossier ten minste 5 jaren bewaren. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaren bewaard.
 2. Na het verstrijken van deze termijnen is het kantoor gerechtigd het dossier te vernietigen.
 3. Op verzoek van de cliënt kan het dossier tegen een redelijke vergoeding worden gelicht uit het archief. Behoudens in het geval de werkelijke kosten hoger zijn wordt deze redelijke vergoeding gesteld op 50 % van het dan geldende uurtarief van de advocaat.

Artikel 14 – Geschillenregeling

 1. Voor klachten van de cliënt geldt de kantoorklachtenregeling die is gepubliceerd op de website van het kantoor.
 2. Te allen tijde is de cliënt bevoegd een klacht over de werkzaamheden van de advocaat voor te leggen aan de deken van de orde van advocaten van het arrondissement Oost-Brabant.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en de advocaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de cliënt en de advocaat.

Artikel 16 – Kenbaarheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden worden bij aanvang van de opdracht verstrekt aan de cliënt en zijn tevens te raadplegen op de website van het kantoor.

 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 19 februari 2020.

Rechtsgebieden

logo geuze600
Stationsstraat 65 5683 BB Best
F 0499 333 660
info@geuze.nl
KVK 17279830
BTW NL822475637B01